Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

 


Ülkemizdeki yüksek ve orta-yüksek teknoloji üretim altyapısının geliştirilmesi, yurtiçi üretim oranının artırılması ve teknoloji açığımızı kapatmak suretiyle cari açığın önlenmesi ülkemizin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Bu çerçevede, kamu alımlarında yeniliği, yerlileşmeyi ve teknoloji transferini teşvik etmek ve kamu alımları yoluyla yerli sanayinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla Bakanlığımız tarafından çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmektedir.


Bu faaliyetler doğrultusunda; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yapılan düzenleme ile "yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi işbirliği uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işleri" ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç Kamu İhale Kanunu'ndan istisna tutulmuştur. Bu çerçevede; "4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendine göre yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri (Sanayi İşbirliği Projeleri - SİP)"nde uygulanacak usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenmiş ve "Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar" 15 Ağustos 2018 tarihli ve 36 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yayımlanmıştır.


"Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar" gereğince;


• İhale sürecinin yönetimine dair sorumluluk ihaleyi yapan idarede olmakla birlikte, sanayi katılımı ve teknoloji yönetimi ile ilgili hususlarda uygulama birliğinin sağlanması, sanayi ve teknolojinin bütünsel bir yaklaşım ile değerlendirmesi ve bilgi birikimi ve tecrübenin etkin bir şekilde kullanılması amacıyla, sanayi katılımı ve teknoloji yönetimi süreci, merkezi bir yapıda idareler ile koordineli bir şekilde Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir.


• İhalelerin açılması, tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesi faaliyetleri sade ve esnek süreçlere tabi olarak gerçekleştirmektedir.


• İhalelerde, aday veya istekli sayı sınırı aranmaksızın, açık ihale veya belirli istekliler arasında ihale usulü uygulanabilmekte ve stratejik öncelikler, ulusal menfaat, teknolojik birikimin tek bir yerde olması, özgün nitelik ve yüksek teknoloji nedeniyle özel uzmanlık gerektirmesi veya Standardizasyonun sağlanması gerekçeleriyle tek adaydan da teklif alınabilmektedir.


• İhalelerde maliyet etkin çözümlere ulaşılabilmesi ve rekabetin devamlılığının sağlanabilmesi amacıyla, teklif değerlendirme sürecinden azami faydanın elde edilebilmesine yönelik düzenlemeler yapılabilmektedir.


Söz konusu usul ve esaslar çerçevesinde;


• İhaleyi yapacak kamu idaresinin SİP uygulama kararı alması ve bu kararını Bakanlığımıza bildirmesini müteakip, ihale dokümanında yer alacak teknik ve idari hususlar ilgili idare tarafından, sanayi ve teknoloji katılımı ile ilgili hususlar ise Bakanlığımız tarafından hazırlanmaktadır.


• İhaleye teklif veren isteklilerden yerli katkı, teknolojik işbirliği ve ihracat taahhütlerinden oluşan Sanayi ve Teknoloji Katılımı (STK) taahhütleri alınmakta ve sunulan tekliflerin değerlendirilmesinde ve yüklenicinin seçiminde bahse konu taahhütler önemli rol oynamaktadır.


• Tekliflerin sunulmasını müteakip teklif değerlendirme çalışmalarında, teknik ve idari teklifler ilgili idare tarafından, sanayi ve teknoloji katılımı teklifleri ise ilgili idarenin personelinin de katılımı ile Bakanlığımız tarafından değerlendirilmektedir.


• İdare tarafından yapılacak seçim neticesinde ihaleyi kazanan istekli ile idare arasında tedarik sözleşmesi, aynı istekli ile Bakanlığımız arasında ise STK sözleşmesi imzalanmakta ve STK Sözleşmesi idare ile koordineli olarak Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir.


• Sanayi ve teknoloji katılımı sürecinde;


-Tasarım, üretim, entegrasyon, test, kalifikasyon, sertifikasyon ve nitelikli insan kaynağı açısından yurt içindeki imkan ve kabiliyetlerin azami ölçüde kullanımına,
-Gerçekleştirilecek faaliyetlerin sadece yüklenici ile sınırlı kalmayıp, yan sanayi,  KOBİ'ler, üniversiteler ve araştırma merkezlerinin de katılımını sağlayacak şekilde yayılmasına,
-Çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından verilen destekler neticesinde yürütülen Ar-Ge projeleri sonucunda ortaya çıkacak ürünlerin projelerde kullanılmasına,
-Teknoloji transfer faaliyetlerinin katma değer yaratacak ve yerlileşmede öncelikli alanlara yoğunlaşmasına imkan verecek sanayileşme modelleri oluşturulmakta ve ayrıca, sanayileşme, yerlileşme ve ticarileşme amacıyla; Ar-Ge, tasarım, üretim, yazılım geliştirme, test ve benzeri çalışmalar/faaliyetler ve akademik çalışmalar için Türkiye'deki şirketler, kurum ve kuruluşlara altyapı, donanım, yazılım, hizmet, bilgi, doküman, eğitim, fikri vc sınai mülkiyet hakkı, sertifikasyon, finansal ve benzeri destekler verilmesi sağlanmaktadır.
Bu doğrultuda, muhtelif Bakanlık ve Belediyelerimizin ulaşım, enerji ve sağlık başta olmak Ü2ere çeşitli ihtiyaçlarının SİP uygulamasına tabi olarak tedarik edilmesine dair kararlar ilgili kurumlar tarafından alınmıştır. Sö2 konusu projeler kapsamında sanayi ve teknoloji katılımına yönelik çalışmalar Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olup, Bakanlığımız tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar hakkında bilgi vermek amacıyla "Sanayi ve Teknoloji Katılımı Rehberi" hazırlanmıştır. Yerli firmalarımızın projelere katılımının artırılması, yerli katkı faaliyetlerinin öncelikli sektör ve alanlara yönlendirilmesi, yatırım ve teknoloji ihtiyaç ve olanaklarının etkin bir şekilde değerlendirilmesi yatırımların ve kazanılan kabiliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından, yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerin SİP uygulamasına tabi olarak yürütülmesi büyük Önem arz etmektedir.


Bu itibarla;


• Bakanlığımızın web sayfasında yayımlanmakta olan "Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar" ve "Sanayi ve Teknoloji Katılımı Rehberi" hakkında ilinizde yer alan kamu idarelerinin ve sanayicilerimizin bilgilendirilmesi,


• Güvenlik, izleme, gözlem, kontrol, ya2ilım, bilişim, haberleşme, tespit ve takip, enerji üretim ve dağıtım, arama ve sondaj, altyapı, tıbbi cihaz, elektronik sistem, raylı sistem ve demiryolu araçları, kara, hava ve deniz araçları vb, ihtiyaçlar başta olmak üzere yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferi içeren mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinin 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (u) bendine istinaden, "Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar"a tabi olarak gerçekleştirilebileceği dikkate alınarak, ilinizdeki kamu idarelerinin ihtiyaçları doğrultusunda SİP uygulaması kapsamında tedarik edilebilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini belirlenmesi ve 14 Aralık 2018 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze iletilmesi,


• Konu ile ilgili tüm hususlarda Bakanlığımızın Sanayi İşbirliği Programları Dairesi Başkanlığı fsip@sanayi.gov.tr') ile temasa geçilmesi hususlarında bilgi ve gereğini rica ederim.